Home  
 
           
Database
GIS
GML
LBS
XML
Etc & New Tech
 
 
 연구 자료 > DataBase
 
No Title Down Name Date Read
8 LBS를 위한 이동 객체 데이타베이스 기술 한기준 2004.10.01 3657
7 공간 데이타 마이닝 시스템 한기준 2003.07.09 3949
6 지문, 얼굴 성능평가용 DB 설계 및 운용 S/W 개발 한기준 2002.12.04 2371
5 데이타 모델링 - 데이타베이스 디자인 백인구 2002.10.18 3301
4 Database Tuning (pdf) 강홍구 2002.10.11 2798
3 SQL 문장 튜닝 백인구 2002.10.04 2924
2 SQL3 Standardization 한기준 2002.03.23 2294
1 ODMG93 한기준 2002.03.23 2264
글쓰기 

[1] 2